Kto jest administratorem danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147985, REGON 015316869; NIP 5272393022; kapitał zakładowy 50 000,00 zł 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: 

  • listownie pod adresem wskazanym powyżej 
  • poprzez adres e-mail: iodo@dsa.waw.pl 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe mogą być przetwarzanie w następujących celach: 

  • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, oceny kompetencji i predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku ? podstawą prawną przetwarzania jest odpowiedni przepis kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych wykraczający poza zakres wskazany w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile Kandydat wyraził na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • w niektórych przypadkach z uwagi na rodzaj stanowiska oraz o ile zostanie wyrażona zgoda, dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • ponadto dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji przez kontrahenta, na rzecz którego Kandydat miałby świadczyć pracę, czy spełnia on wymagania tego kontrahenta. 

Odbiorcy danych ? komu przekazywane są dane osobowe: 

DSA Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe kontrahentowi, na rzecz którego dany pracownik świadczy usługi. Dane mogą być przekazane usługodawcom, którzy wykonują na rzecz pracodawcy usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, podmiotom świadczącym usług medyczne. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego: 

DSA Sp. z o. o nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych : 

Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji czyli przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia w sprawie rekrutacji lub od dnia otrzymania aplikacji ? jeśli została przesłana do nas bez związku z danym ogłoszeniem. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona lub do momentu wycofania zgody. 

Prawa osoby której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora. 

Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: 

W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub danych niezbędnych do oceny kandydata do pracy ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili wycofana co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do dnia wycofania zgody. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w przesłanych nam przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych.